Stadgar för KRAS

STADGAR FÖR KRAS

1. Föreningens namn skall vara KRAS, vilken kan uttydas Kalmar Radio Amateur Society eller Kalmar Radio Amatör Sällskap.

2. Föreningens ändamål skall vara att samla personer, intresserade av radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvensband, att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur, att åstadkomma en kår av kunniga sändaramatörer samt att tillvarata dessas intressen. Föreningen skall i så stor utsträckning som möjligt bistå med radiosamband i uppkomna nödsituationer.

3. Föreningens säte skall vara Kalmar kommun.

4. Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar, som har radiointresse, efter ansökan till styrelsen och efter att ha betalat årsavgift. Familjemedlem betalar reducerad avgift. Dock skickas ej medlemsmatrikel och KRAS-nytt i mer än ett exemplar per familj. Medlemskap i KRAS berättigar inte till innehav eller användande av amatörradioutrustning. Medlem som missköter sig vad gäller samtal via radio eller på annat sätt misskrediterar föreningen, kan av styrelsen tilldelas varning och efter tre sådana, på nästkommande årsmöte uteslutas, om mötet så beslutar. Medlem som ej har betalat fastställd årsavgift efter en påminnelse, utesluts en månad efter sista inbetalningsdag.

5. Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

6. Årsmöte är den högsta beslutande insatsen. Årsmöte skall hållas senast den sista mars. Årsmöte hålles på tid och plats, som bestäms av styrelsen. Medlem skall skriftligen kallas till årsmöte senast 14 dagar före mötet. Kallelsen skall åtföljas av dagordning för mötet. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Justeringsmän skall tillika tjänstgöra som rösträknare.
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
Val av styrelse för nästa verksamhetsår.
Behandling av budget samt fasthållande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
Övriga frågor.

7. Extra årsmöte kan hållas då minst 10% av föreningens medlemmar skriftligen till styrelsen påkallat detta eller när styrelsen beslutar kalla till detta.

8. Ledningen av föreningens verksamhet handhas av en av årsmötet vald styrelse. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt en ledamot och tillika materielförvaltare och en suppleant väljs på två år, tre styrelseledamöter ena året och tre året därpå. Revisorer, två ordinairie, väljs på ett år.

9. Medlemsavgift i föreningen fastställs av årsmötet för nästkommande år.

10. För beslut på årsmöte och i styrelse fordras att minst hälften av de röstberättigade är för beslutet.

11. Valberedningen väljs av årsmöte. Om detta visar sig vara omöjligt väljs sådan av extra årsmöte.

12. Medlem har rätt att delta och rösta med en röst vid årsmöte. Röst kan överlåtas till annan medlem genom skriftlig fullmakt.

13. Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

14. Samtliga kommittéer och sektioner i föreningen är underställda styrelsen och redovisningsskyldiga för kontanter och material till styrelse, men de förfogar fritt över tilldelade anslag för inköp av erforderlig utrustning och material till kursverksamhet.

15. För ändring av dessa stadgar erfordras minst 2/3 av rösterna vid årsmöte.

16. Föreningen kan upplösas om det är omöjligt att sammansätta en styrelse. Beslut härom skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det senare skall hållas minst två månader efter det första. Ett av dessa skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om föreningens upplösning skall vid vardera av dessa möten bifallas av minst 2/3 av de röstberättigade medlemmarna.

17. Vid föreningens upplösande skall eventuella tillgångar tillfalla barncancerfonden eller likvärdig organisation.